Menu
Strefa Studenta i Absolwenta
Logowanie studentów
Tłumacz
XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa
Data publikacji: 2017-02-07

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016.

Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.


W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:


    elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania
i wykorzystywania energii elektrycznej,
    elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
    automatyka,
    transport szynowy,
    inżynieria biomedyczna


Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.


W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:


    nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze.

Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;


    nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu.

Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.


Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:


    wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych powyżej, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
    rady wydziałów szkół wyższych,
    rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
    rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
    członkowie Jury.

 
Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku.


Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.


Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:


 Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
 Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udzielają:
Sekretarz ds. organizacji, Joanna Kuźmicz tel.: (22) 234 75 10,

e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl


Sekretarz ds. promocji, Anna Olencka tel.: (22) 234 71 71, e-mail: aolencka@rekt.pw.edu.pl.

 

 Szczegóły:


https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/XXII-Konkurs-o-Nagrode-SiemensaPowrót