• 28.03.2018
 • Konkursy
 • Climate-KIC - konkurs oraz program grantowy

  Climate-KIC - konkurs oraz program grantowy

  Climate-KIC jest europejską inicjatywą, która opracowuje i wdraża przełomowe rozwiązania w zakresie wyzwań związanych z ochroną środowiska i powstrzymywaniem zmian klimatu. W ramach Climate-KIC w Polsce realizowane są dwa projekty dla startupów:

  a) Konkurs ClimateLaunchpad

  b)Program grantowy Accelerator

  Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe w tym granty do 30 000 EUR. Udział w obu projektach jest bezpłatny.

  Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.


  Program przeznaczony jest dla:

  · początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,

  · osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)

  · zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

  Granty:

  Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie) na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

  W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

  Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

  Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

  · zakup środków trwałych

  · zakup wartości niematerialnych i prawnych

  · szkolenia pracowników i kadry zarządzającej

  · udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych

  · badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)

  · zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu

  · inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)

  Więcej informacji

  FACEBOOK


  ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu.

  Konkurs realizowany jest w 35 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

  Konkurs skierowany do osób fizycznych, studentów, pracowników naukowych, zespołów projektowych oraz firm, które są obecne na rynku do roku czasu.

  Wszystkich autorów pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych zapraszamy do przyłączenia się do świata ClimateLaunchpad.

  W etapie preakceleracji zapewniamy coaching oraz szkolenia. Fundatorem szkolenia z zakresu “Design thinking” jest Nokia z siedzibą we Wrocławiu.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2018 r.

  Udział w konkursie jest bezpłatny!

  Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.climatelaunchpad.org/application-form/

  Na laureatów finału krajowego czekają atrakcyjne nagrody a wśród nich:

  •  Szkolenie z pakietu EY Business of Academy
  • Film promocyjny ufundowany przez Flying Carpet Studio
  • Profesjonalna kampania promocyjna w mediach społecznościowych ufundowana przez “MamStartup”
  • Profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji pomysłów biznesowych ufundowane przez agencję reklamową “trzypunkty”
  • Doradztwo z autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo Academy.

  Przeczytaj więcej