• 07.02.2017
 • Konkursy
 • XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa

  Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2016.

  Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.


  W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:


      elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania
  i wykorzystywania energii elektrycznej,
      elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
      automatyka,
      transport szynowy,
      inżynieria biomedyczna


  Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.


  W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:


      nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze.

  Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;


      nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Beneficjentami Nagrody promocyjnej mogą być autorzy prac doktorskich lub habilitacyjnych zrealizowanych w okresie 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu.

  Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie równe części.


  Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:


      wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych powyżej, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej,
      rady wydziałów szkół wyższych,
      rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo - badawczych,
      rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
      członkowie Jury.

   
  Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2017 roku.


  Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.


  Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:


   Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
   Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
  z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Siemensa”

  Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udzielają:
  Sekretarz ds. organizacji, Joanna Kuźmicz tel.: (22) 234 75 10,

  e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl


  Sekretarz ds. promocji, Anna Olencka tel.: (22) 234 71 71, e-mail: aolencka@rekt.pw.edu.pl.

   

   Szczegóły:


  https://www.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Konkursy/XXII-Konkurs-o-Nagrode-Siemensa  Przeczytaj więcej