• 02.04.2017
 • 12.45

Jak zostać przedsiębiorcą

Jak zostać przedsiębiorcą

By być dobrym przedsiębiorcą na pewno warto mieć w sobie chęć tzw. „wychodzenia przed szereg” i inicjowania nowych zdarzeń – ta cecha często nazywana jest postawą proaktywną albo inaczej inicjatywą w działaniu. Żeby móc działać trzeba wiedzieć co się chce się konkretnie zrobić. Przy realizacji tego zamierzenia na wagę złota staje się cecha zwana kreatywnością albo inaczej pomysłowością.
 By nasze dobre pomysły miały szansę realizacji  niezwykle cenna jest wytrwałość w dążeniu do celu oraz samodyscyplina. Dobry przedsiębiorca nie zgubi się w stosie zadań i papierków do wypełnienia jeśli będzie posiadać umiejętności związane z organizacją pracy własnej, a także mieć zdolności przywódcze, by sprawnie i efektywnie kierować pracą podległego mu zespołu.

Ponieważ we własnym biznesie są "górki" i "dołki" na wagę złota staje się silna wiara we własne możliwości  oraz optymizm.  W trakcie własnej działalności będą się pojawiać różne propozycje ze strony potencjalnych  kontrahentów więc cechą, która może być przydatna to także skłonność do podejmowania ryzyka .

By w końcu finalnie nasza działalność osiągnęła zysk i odpowiednią renomę na rynku warto także mieć w sobie potrzebę odniesienia sukcesu.

Jeśli chcesz upewnić się, czy posiadacz redyspozycje do prowadzenia własnej firmy zapraszamy na kosnultacje z doradcą kariery, w ramach których możesz wykonać badanie diagnozujące Profil Osobowości Zawodowej (iP121)  oraz badanie Stylu Myślenia FRIS®

Jeśli na większą ilość cech możesz odpowiedzieć twierdząco to czas przejść do kolejnego etapu na drodze do bycia przedsiębiorcą – wymagań formalno-prawnych.


Kim jest przedsiębiorca w świetle prawa?

Odpowiedź na to pytanie zwarta jest w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej, który stanowi, że „przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”.

Od razu może zrodzić się Wam pytanie a czym w takim razie jest działalność gospodarcza?  I tutaj wspomniana wyżej ustawa także daje odpowiedź. Zgodnie z art. 2 „Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły”.
  
Co Ci będzie potrzebne na sam początek?

Nazwa firmy
Firmą jednoosobowej działalności gospodarczej jest zawsze imię i nazwisko jej właściciela. Taką nazwą składającą się z imienia i nazwiska  należy się posługiwać w obrocie gospodarczym i prawnym. Nie wyklucza to dodania do nazwy dodatkowego określenia wskazującego na przedmiot naszej działalności jak np. „Salon Urody Jadwiga Nowak”. 

Pamiętaj, że nazwa firmy powinna w sposób dostateczny odróżniać się od nazw innych przedsiębiorców działających na  tym samym rynku.

Jak już mamy  dobrze dobraną nazwę firmy, która zawsze stanowi atut przedsiębiorcy warto zapoznać się z treścią ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku, która reguluje kwestie związane z prowadzeniem, reglamentacją oraz zakończeniem działalności gospodarczej.

W tej ustawie min dowiemy się kiedy należy uzyskać zezwolenie, licencje, wpis do rejestru działalności regulowanej, koncesję lub innego rodzaju zgodę.
Jeśli już wiemy, że nic innego nie stoi nam na przeszkodzie możemy  przejść do procedury związanej z rejestracją naszej firmy.


Jeśli zamierzamy działać w formie jednoosobowej działalności gospodarczej dokonujemy zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w skrócie ( CEIDG) – www.ceidg.gov.pl. Jest to centralny system teleinformatyczny prowadzony przez Ministra Gospodarki , który stanowi ogólnopolską bazę osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą . Dzięki temu możesz założyć działalność przez internet.
Na stronie CEIDG składasz wniosek CEIDG-1, w którym podajesz następujące dane:

 

 • Dane osobowe
 • Nazwę firmy
 • Adres działalności gospodarczej
 • Rodzaje działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD)- możesz podać max. 9
 • Przewidywaną liczbę osób zatrudnionych
 • Formę opodatkowania ( w jakiej będziesz opłacał podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego)
 • Informację o rodzaju prowadzonej dokumentacji rachunkowej oraz miejscu jej przechowywania
 • Właściwy dla Ciebie Urząd Skarbowy ( jeśli jako formę opodatkowania wybierzesz podatek na zasadach ogólnych lun ryczał od przychodów ewidencjonowanych to podajesz urząd właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania natomiast jeśli jako formę opodatkowania wybierzesz kartę podatkową to podajesz urząd zgodny z siedziba Twojej firmy lub miejscem w którym faktycznie wykonujesz działalność gospodarczą.
 • Dane dotyczące rachunku bankowego ( może być to rachunek Twój prywatny lub na firmę )
 • Informację na temat udzielonego pełnomocnictwa do prowadzenia Twoich spraw


Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej ( REGON), numer ten zostanie nadany automatycznie po przesłaniu danych do CEIDG. Informacje o nadanym numerze REGON otrzymasz poprzez dostępną na stronie CEIDG wyszukiwarkę, a także na stronie www.stat.gov.pl. Pamiętaj, że nie masz obowiązku posługiwać się numerem REGON w kontaktach gospodarczych ani przed urzędami.


Wniosek CEIDG-1 jest także zgłoszeniem identyfikacyjnym NIP. Od stycznia 2012 roku numer ten jest nadawany wyłącznie firmom i płatnikom podatku Vat . Nie ma obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne. Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej numerem tym należy posługiwać się w obrocie gospodarczym i prawnym oraz umieszczać go w składanych oświadczeniach pisemnych. Nip także służy identyfikacji we wszystkich rejestrach  urzędowych w tym także w CEIDG.
Wniosek CEIDG-1 jest także zgłoszeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Także jeszcze przed formalną rejestracja musisz zadecydować w jakiej formie będziesz się rozliczać z Urzędem Skarbowym a jako jednoosobowy przedsiębiorca masz do wyboru następujące formy opodatkowania:

 • Karta podatkowa
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Podatek według stawki liniowej ( 19%)
 • Podatek na zasadach ogólnych według skali podatkowej tzw. progresywny 18% i 32 %

Ważne aby przed podjęciem działalności sprawdzić dostępność poszczególnych form dla planowanego biznesu ponieważ możliwość wyboru konkretnej formy nie jest nieograniczona.
Wniosek CEIDG-1 jest również zgłoszeniem płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). CEIDG przesyła dane do właściwej jednostki terenowej ZUS.


Jak możesz złożyć wypełniony wniosek ?

 • Za pośrednictwem strony internetowej – drogą elektroniczną pod adresem www.ceidg.gov.pl lub www.firma.gov.pl – możesz skorzystać z kreatora wniosku który poprowadzi Cię „krok po kroku” przez procedurę wypełniania wniosku. Ta  metoda dostępna jest dla tych, którzy posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpiszą wniosek potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP- procedura dostępna na stronie www.epuap.gov.pl
 •  Możesz także udać się do urzędu miasta z wydrukowanym wnioskiem bądź możesz spisać numer wniosku i udać się do urzędu miasta/gminy w celu potwierdzenia swojego podpisu.
 • Możesz także wypełnić wniosek w bardziej tradycyjny sposób w formie papierowej i dostarczyć go do dowolnego urzędu miasta lub gminy albo przesłać go listem poleconym w tym ostatnim przypadku jednak Twój podpis umieszczony na wniosku musi być poświadczony notarialnie.
 • Wpis firmy następuje nie później niż następnego dnia roboczego zatem jak widać nie trwa to zbyt długo.

Cała procedura wydaje się prosta jednak w konkretnym przypadku mogą rodzić się pytania.

Dlatego jeśli chciałbyś o coś więcej zapytać zapraszamy do naszego biura na konsultacje z przedsiębiorczości. Informacje o zasadach i zapisach na konsultacje znajdziecie w zakładce konsultacje.


Pomocne adresy:

Własna firma - Zielona Linia - ZL

www.przepisnasukces.fip.pl
www.mapyowes.ekonomiaspoleczna.pl
www.czasnazmiany.eu
www.patentnabiznes.wsaib.pl
www.epuap.gov.pl
www.ceidg.gov.pl
http://www.bgk.com.pl/
http://pfp.com.pl/
http://www.zaloz-firme.pl/zgloszenie-do-zus/
 

Inne wpisy z Bazy wiedzy