Rejestracja dla Absolwentów PW

Dane osobowe są widoczne tylko dla pracowników Biura Karier

Podstawowe dane

Dane do logowania

Status

Zgodnie z art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu:

Powyżej wyrażone zgody mogą zostać wycofane w każdym czasie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r. – „RODO”) Politechnika Warszawska informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem mailowym: iod@pw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
- założenia konta Absolwenta w portalu Biura Karier PW – podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO;
- przeprowadzania badania „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW” – podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO;
- otrzymywania informacji związanych z działalnością Politechniki Warszawskiej - podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO;
- ewentualnego rozlosowania nagród wśród uczestników badania - podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO.
4. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, roku zakończenia studiów, wydziału.
5. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (w sytuacji gdy przesłanką jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli została udzielona) w dowolnym momencie bez podania przyczyny, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu uczestnictwo w badaniu „Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów PW”.
9. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody, oraz przez okres wymagany przepisami prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
10. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności z którymi wiąże się przetwarzanie danych osobowych.
11. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Zapomniałeś numeru albumu? Skontaktuj się z nami