Oferta dla Absolwentów PW

W ramach wsparcia związanego z rozwojem zawodowym oferowanego Absolwentom Politechniki Warszawskiej zapraszamy do bezpłatnego skorzystania z następujących form:

K O N S U L T A C J E  Z  D O R A D C Ą  K A R I E R Y

Spotkanie z doradcą zawodowym to oferta dla tych, którzy poszukują konkretnych wskazówek i informacji dotyczących rynku pracy, rozwoju zawodowego i osobistego.

W ramach indywidualnych konsultacji z doradcą kariery można:

 • dokonać weryfikacji dokumentów aplikacyjnych,
 • dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zdiagnozować swoje talenty i mocne strony na podstawie  testów psychologicznych i doradczych,
 • opracować plan rozwoju kariery i zdefiniować cele zawodowe,
 • przeanalizowania możliwości dotyczące zmiany zawodu,
 • uzyskać wskazówki dotyczące m.in. radzenia sobie ze stresem, wzmacniania motywacji,
 • uzyskać informacje dotyczące możliwości rozpoczęcia prowadzenia własnego biznesu.

CZAS TRWANIA: w zależności od tematu konsultacji przewidziane są od 1 do 5 spotkań, czas trwania ok. 45-60 minut.

C O A C H I N G  K A R I E R Y

Sesje coachingowe to:

LEPSZE ZROZUMIENIE PROBLEMU, poszerzenie perspektywy, inspiracja do działania.

DZIAŁANIE, sam kontakt coacha z klientem ma postać serii regularnych spotkań, ale najważniejszą częścią procesu jest to, co klient robi i osiąga pomiędzy sesjami. Decydując się na coaching, trzeba być gotowym do działania.

PERSPEKTYWA TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ: coaching nie służy do naprawiania, tylko tworzenia nowych rozwiązań.

PROCES: efekty pojawiają się po pewnym czasie. Najważniejsze rzeczy dzieją się między sesjami. Kluczowa jest cierpliwość i zaufanie do tego się dzieje w relacji z coachem.

ROLA COACHA: aktywne słuchanie, zadawanie otwartych pytań, odpowiadanie na potrzeby rozwojowe klienta, a nie narzucanie własnych rozwiązań, przekonań i wartości.

Profesjonalnie przeprowadzony coaching może przyczynić się do:

 • osiągnięcia osobistych i zawodowych celów,
 • zmiany nastawienia do problematycznej kwestii,
 • podjęcia ważnej lub trudnej decyzji,
 • rozwijania własnej pewności siebie, asertywności w relacjach, inteligencji emocjonalnej,
 • sprawniejszego zarządzania sobą w czasie,
 • odnalezienia swoich mocnych strony i odkrycia w sobie potencjału,
 • szybszego i sprawniejszego zrealizowania trudnego zadania,
 • zrealizowania czegoś ważnego, co ciągle jest odkładane na później.

CZAS TRWANIA: proces coachingowy obejmuje kilka indywidualnych sesji (przynajmniej 4-5), trwających 60 minut.

WAŻNE:  jeśli trudno Ci zdecydować, czego potrzebujesz obecnie: konsultacji czy sesji coachingowej zapisz się na pierwszą konsultację z doradcą - wspólnie ustalimy, która forma będzie odpowiednia dla Ciebie.

 

Konsultacje i coaching odbywają się:

 • osobiście w siedzibie Biura Karier, na ulicy Polnej 50, V piętro (od poniedziałku do piątku) oraz w wybrane dni w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, na ulicy Rektorskiej 4. 
 • online za pośrednictwem platformy Ms Teams 

 

Jak zapisać się na spotkania doradcze i coaching?

 • zaloguj się do Career Center Biura Karier PW i wybierz zakładkę SPOTKANIA, a następnie termin, rodzaj spotkania oraz doradcę, z którym chciałabyś/chciałbyś się spotkać
 • poczekaj na akceptację mailową od doradcy

 

W A R S Z T A T Y

Warsztaty mają na celu rozwój kompetencji interpersonalnych, które są istotne zarówno w procesie poszukiwania zatrudnienia, w samej pracy, a także sprzyjają lepszemu rozumieniu siebie i innych. Forma grupowa sprzyja także budowaniu sieci kontaktów, wymianie doświadczeń i upewnienia się, że inni mierzą się z podobnymi wyzwaniami.

Jak zapisać się na warsztaty?

 • zaloguj się do Career Center Biura Karier PW, wybierz zakładkę WYDARZENIA, a następnie dokonaj wyboru tematu warsztatu, którym jesteś zainteresowany (propozycje warsztatów pojawią się wkrótce),
 • następnie zarejestruj się na dane wydarzenie,
 • obecnie warsztaty prowadzone są w wersji online, dane do logowania na dany warsztat będą przesyłane na e-mail zarejestrowanego uczestnika.

 

P R O G R A M   M E N T O R I N G O W Y

Biuro Karier od kilku lat prowadzi Program Mentoringowy, dzięki któremu studenci mogą czerpać wiedzę i doświadczenie od absolwentów naszej uczelni. Więcej informacji